top of page

Przeszłość... Teraźniejszość... Przyszłość

Krótki opis projekt  "PRZESZŁOŚĆ...TERAŹNIEJSZOŚĆ ... PRZYSZŁOŚĆ" jest wzrost zaangażowania

30 mieszkańców Pelnika w zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi. Projekt

odpowiada na problem jakim jest nieznajomość dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur przez

mieszkańców Pelnika. Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców wsi, bez względu na wiek.

W ramach projektu powstanie grupa lokalnych badaczy historii, oznakowane zostaną ważne dla

mieszkańców miejsca, odtworzone dawne receptury kulinarne podczas warsztatów kulinarnych.

Odbędą się warsztaty rękodzieła. Mieszkańcy przygotują przedstawienie kukiełkowe oparte o jedną z

legend Warmii i Mazur. Zrewitalizowana zostanie dawna kaplica, gdzie prezentować będziemy

dawny, współczesny a także przyszły dorobek mieszkańców wsi. Oczyszczony zostanie stary

cmentarz. Większość prac rewitalizacyjnych mieszkańcy wykonają samodzielnie. Dopełnieniem

będzie piknik na którym skosztować będzie można potraw regionalnych a także poznać tradycyjne

stroje ludowe z Warmii i Mazur prezentowane podczas pokazu mody, na którym w roli modeli

wystąpią mieszkańcy. Projekt przybliży mieszkańcom dziedzictwo własnej wsi i regionu a także ocali

od zapomnienia ważne i ciekawe miejsca. W ramach projektu powstanie 6 tablic informacyjnych,

powstanie przedstawienie kukiełkowe, Izba Pamięci, opracowany i wydany będzie Katalog

Wspomnień najstarszych mieszkańców wsi. Ponadto przy nowo powstałej Izbie Pamięci zakopana

zostanie kapsuła czasu z przesłaniem dla potomnych. W realizacji działań Stowarzyszenie wspierać

będzie partner formalny tj. Gm. Łukta. Gmina zaangażowana będzie w wybór miejsc do oznakowania,

tworzenie tablic, konsultacje treści, które zostaną na nich zawarte. Ponadto samorząd udostępni

organizacji dawną kapliczkę, w której urządzona zostanie Izba Pamięci. Gmina wesprze organizację

w kwestiach technicznych i logistycznych związanych z remontem kaplicy

bottom of page