top of page

Statut stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia /  statut  /  misja  /  wizja 

Wierzymy, że ludzie mogą przyjąć to, kim są, potrafią określić swoją przyszłość i zmienić świat.

Misja

Nasze stowarzyszenie powstało z myślą o mieszkańcach i ulepszaniu wizerunku wsi. Poprzez różnorodne inicjatywy i działania na rzecz naszej małej społeczności chcemy zaangażować mieszkańców do wspólnego upiększania i organizowania różnorodnych warsztatów, festynów, tak aby nasza miejscowość była jeszcze ładniejsza i bardziej zintegrowana. Przez 3 lata (2018) odkąd istnieje stowarzyszenie mieliśmy szanse i ogrom pomysłów na poprawę wyglądu wsi. Projekty unijne, w których mogliśmy uczestniczyć dały nam możliwość realizowania naszych celów i marzeń o warsztatach i wizualizacji wsi. Poprzez projekty została odnowiona plaża i odrestaurowane molo. Przystanek szkolny w centrum wsi został pomalowany w postacie z bajek, przystrojony i wzbogacony o kwietniki i nasadzenia roślinne oraz został postawiony podświetlany maszt z flagą Polski. Odbyły się różne eventy np. Dzień rodziny, piknik militarny, dzień dziecka. Uczestniczyliśmy w różnych, ciekawych warsztatach tj. Kulinarne, kosmetyczne, fotograficzne, rękodzielnicze i wiele innych. Chcemy aby w następnych latach nasza miejscowość jeszcze bardziej się rozwinęła.

261849987_392806059296479_3578105767180986202_n.jpg
262019203_1085642752184714_1694541739956846840_n.jpg

Nasza wizja

Naszą wizją jest rozwijanie naszej małej ojczyzny. Dużo już zrobiliśmy ale cały czas chcemy się uczyć nowych doświadczeń. Pelnik ma bardzo duży potencjał, który już pokazał podczas realizowania projektów. Możemy liczyć na mieszkańców w każdej sprawie. Wszystkie inicjatywy realizujemy wspólnie, to nas bardzo zbliżyło do siebie. Każdy z nas ma inne cechy i doświadczenia ale razem tworzymy całość. Chcemy aby coraz więcej nas było do pomagania i ulepszania naszej miejscowości. Działania, które tworzymy są międzypokoleniowe. Chcemy aby nikt nie był pominięty. Dzieci dużo uczą się od seniorów i odwrotnie. Seniorzy czują, że są potrzebni. Staramy się tworzyć różnobarwne warsztaty, tak aby każdy mógł z nich skorzystać i wybrać najlepsze dla siebie. 

Członkowie zarządu

Barbara Syjczak Prezes Stowarzyszenia

 

Od urodzenia mieszkała w Pelniku obecnie mieszka w Łukcie. Angażuje się w aktywizacje mieszkańców i zmianę wyglądu wsi. Posiada doświadczenie w pisaniu projektów i pozyskiwaniu funduszy na rozwój miejscowości. Od 7 lat opiekun świetlicy środowiskowej w Pelniku, od 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą Salon Urody. Ukończyła Technikum Ekonomiczne, fryzjerskie i kosmetyczne.

Jarosław Pampuch wiceprezes Stowarzyszenia

Od urodzenia mieszkaniec Pelnika, czynnie angażujący się w inicjatywy społeczne, które pozwalają na poprawę walorów krajobrazowych wsi jak również integrację mieszkańców.

Absolwent Technikum Samochodowego w Olsztynie.

Przez wiele lat pracował jako handlowiec, obecnie zatrudniony w firmie zajmującej się ogrodami, począwszy od projektowania po ich budowę i wykończenie. Radny Gminy Łukta w kadencji 2018-2023.

Teresa Kędzior  skarbnik  oraz księgowa w Stowarzyszeniu

 

Chętnie angażuje się we wszystkie prace i działania na rzecz wsi. Mieszkanka Pelnika. Pracuje jako samodzielna księgowa w biurze w Olsztynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości potwierdzone certyfikatem. Ukończyła Technikum Ekonomistyczne w Olsztynie.

STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne


 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Isąg

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pelnik

3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

6. Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie, może współpracować z innymi stowarzyszeniami i instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 2

 

Cele i środki działania

 

1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Pelnika oraz okolic w tym w szczególności:

 

a) wspieranie społecznej i obywatelskiej aktywności mieszkańców,

b) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

c) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,

d) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,

e) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

f) podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,

g) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

h) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi

i) Organizowanie zajęć tematycznych dla dzieci i seniorów

j) Organizowanie wyjazdów integrujących spłeczność lokalną

k) Tworzenie wyrobów lokalnych, promowanie ich oraz sprzedaż

l) Przeprowadzanie spotkań dotyczących patriotyzmu i kultury regionu

m) Promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu

n) Promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

o) Promowanie turystyki i krajoznawstwa regionu

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,

b) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,

c) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją wsi i rgionu.

d) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,

e) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,

f) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

g) prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży,

h) promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej,

i) analizę zgłaszanych postulatów oraz wspieranie grup społecznych i młodzieżowych.

j) Promowanie produktów lokalnych

k) Organizowaniu warsztatów, seminariów, konferencji o różnej tematyce

l) Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi organizacjami w tym organizacja turniejów i zawodów sportowych.

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatną zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Szczegółowy zakres działalności, określają inne dokumenty wewnętrzne Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić – działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

§ 5

 

Członkowie – prawa i obowiązki

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Miejscem właściwym do złożenia deklaracji jest siedziba Stowarzyszenia. Organem właściwym, któremu należy przedłożyć deklarację jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nie posiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP.

 

5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów ogólnego składu Zarządu w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej, której wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.

 

§ 6

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 7

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 8

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

a) Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

 

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po poprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań

b) wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

  • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku.

  • Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

    c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

    d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 10

 

1. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od zawiadomienia o odmowie przyjęcia w poczet członków lub wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11

 

Władze Stowarzyszenia

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym. W pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie (60 minut później) zwykłą większością głosów, obecnych, uprawnionych do głosowania

5. Od uchwał Zarządu określonych w § 10 ust. 1 oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały. Odwołanie rozpatrzone jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

 

§ 12

 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

 

a) ustalenie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,

c) wybór na okres czteroletni uzupełnianie składu i odwołanie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu,

e) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

f) uchwalanie Statutu i jego zmian,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

2. Walne Zebranie Członków odbywa się :

 

a) sprawozdawcze – min. raz w roku,

b) wyborcze – co cztery lata.

 

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia:

 

a) wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad,

b) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków musi być rozesłane pocztą tradycyjną lub e-mailem nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia i zawierać proponowany porządek obrad, termin i miejsce

5. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie po upływie 60 minut, zwykłą większością głosów obecnych, uprawnionych do głosowania.

 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów i podpisuje je Przewodniczący Zebrania

 

7. Z posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który popisują Przewodniczący Zebrania i Protokolant.

 

8. W walnym zebraniu członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd

 

§ 13

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

2. Zarząd składa się z  3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków w tym Skarbnika.

 

3. O podziale funkcji członków zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.

 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie Zarządu powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie, w drugim terminie 60 minut później.

 

5. Do kompetencji Zarządu należą:

 

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) sporządzanie planów pracy , regulaminów i budżetu,

d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zawieranie umów, składanie innych oświadczeń woli, udzielanie pełnomocnictw,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

 

6. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

 

7. Składania sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnyych Zebraniach Członków

 

8. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

 

9. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes.

 

10. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje Prezes oraz protokolant

 

§ 14

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego, oraz  członka. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie Komisji Rewizyjnej powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie, w drugim terminie 60 minut później.

 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący

 

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji oraz protokolant

 

§ 15

 

1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

2. Do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictwa oraz zawierania umów w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działających łącznie.

 

§ 16

 

Majątek i Fundusze

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

 

a) składek członkowskich,

b) dotacji, zapisów, darowizn,

c) dochodów z działalności gospodarczej statutowej.

 

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane do 500 zł u Skarbnika, powyżej tej kwoty wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powyżej dozwolonej kwoty winny być, jak najszybciej przekazane na to konto.

 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

6. Składki członkowskie (uchwalanie ich należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków), uchwalane są w wysokości min. 12 zł/rocznie. Wpłaty należy dokonywać na wskazane konto bankowe Stowarzyszenia lub gotówką do Skarbnika w terminie do końca pierwszego półrocza za dany rok kalendarzowy. Walne Zebranie Członków na pisemny uzasadniony wniosek może odroczyć wpłaty lub udzielić zwolnienia z tychże składek.

 

§ 17

 

1. Zabrania się:

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 18

 

Postanowienia końcowe

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


 

statut
zarząd
misja
wizja

Potrzebujemy Twojego wsparcia już dziś!

bottom of page